Przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera w Gnieźnie

Co oferuje nasze przedszkole dzieciom z niepełnosprawnościami?

  • Małe grupy terapeutyczne - do 5 osób - dzieci pracują w bogato wyposażonej sali dydaktyczno-terapeutycznej,
  • Stopniowo wdrażamy podopiecznych do grupy integracyjnej wg. indywidualnego planu socjalizacji, poprzez łączenie wybranych zajęć z grupą pozostałych przedszkolaków, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe, “Kangur”, Zooterapia, uroczystości przedszkolne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
  • Zindywidualizowane podejście terapeutyczne realizowane w oparciu o IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i wsparcie dla rodziców ucznia (warsztaty terapeutyczne)
  • Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego z dostosowaniem do potrzeb każdego dziecka, dostosowana również do indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Rewalidacja indywidualna prowadzona zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej integracja sensoryczna, arteterapia, terapia behawioralna, terapia ręki, światłoterapia, Dogoterapia, intensywna terapia logopedyczna, metoda W. Sherborne, gimnastyka mózgu P. Dennisona, muzykoterapia, itp.
  • W grupie terapeutycznej jednocześnie pracują: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający (przygotowani do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz terapeuta i pomoc nauczyciela.

Zobacz aktualny nabór do grupy terapeutycznej na naszej podstronie.

logopeda dla dzieci gniezno przedszkole milenium terapia logopedyczna metoda montessori pedagogika przedszkole w gnieźnie przedszkole autyzm gniezno dla autystów asperger zespół downa


 

Co to jest IPET?

Edukacja przedszkolna rozwijające umiejętności społeczne, zwiększa poziomu funkcjonowania i mocne strony uczniów, a zintegrowane działania nauczycieli, które mają też na celu monitorowanie pracy ucznia wpływa na kształtowanie umiejętności i zwiększenie uczniowi pomocy w procesie edukacyjny ucznia. Dlatego edukacja przedszkolna dzieci z Zespołem Aspergera powinna opierać się nie tylko na realizacji programu wychowania przedszkolnego, ale też na określeniu jakie są słabe strony dziecka i mocne strony dziecka. Indywidualny program edukacyjno - terpeutyczny zwany w skrócie IPET daje możliwości poznania indywidualnych potrzeb i trudności ucznia, przygotowania formy pomocy, formy pracy co w efekcie końcowym daje wsparcia ucznia i poprawę funkcjonowania ucznia w placówce. Terapeuta pracujący w przedszkolu opracowuje IPET na podstawie diagnozy dziecka, obserwacji dziecka, potrzebie kształcenia ucznia pod kątem rodzaju niepełnosprawności ucznia, możliwości ucznia, potrzeb dziecka, jakie ma mocne strony czy na jakim jest etap edukacyjnym. Dzięki wykonaniu wielospecjalistycznej oceny może zaproponować indywidualny program, który poprawi poziomu funkcjonowania ucznia, zajęcia rozwijające umiejętności, kształtowanie umiejętności, określi zakres współpracy nauczycieli edukacji przedszkolnej, a nawet może zaproponować rozmowy psychologiczne wspierające rodziców ucznia. IPET opracowuje terapeuta, który przekazywany jest rodzicom (IPET jest opracowywany przez zespół specjalistów zaangażowanych w proces wszechstronnego rozwoju dziecka). Dzięki różnym formom pomocy przedszkole może wspierać dodatkowo kształcenie specjalne, wspierać dziecko pomocą psychologiczno - pedagogiczną i odpowiadać na potrzeby wynikające realizacji programu w edukacji przedszkolnej.

Czy indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dzieci z Zespołem Aspergera jest realizowany w przedszkolu Milenium?

Zwrócenie uwagi na mocne strony dziecka jak i słabe strony dziecka w przypadku ucznia czy podopiecznego w przedszkolu wpływa na sukces edukacyjny ucznia. Zajęcia wychowania przedszkolnego w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami na tym etapie edukacyjnym podnoszą możliwości ucznia i pozytywnie wpływają na kształtowanie umiejętności. Powoduje to, że jego słabe strony zmieniają się w jego atuty dzięki pomocy jaka jest udzielania uczniowi. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i dostęp do diagnozy dziecka pomaga w przygotowaniu IPET.

W przedszkolu Milenium posiadamy prócz oddziałów ogólnodostępnych grupę terapeutyczną, do której mogą uczęszczać dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera , Zespołem Downa, Afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Sprawdzanie wiedzy ucznia, funkcjonowania ucznia, przygotowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiedni dobór zajęć edukacyjnych dostosowany do diagnozy dziecka, wykorzystanie odpowiednich metod pracy czy indywidualnego wsparcia ucznia jest realizowane w celu przygotowania IPET, który jest realizowany w przedszkolu Milenium w Gnieźnie. Stworzenie IPETu na podstawie obserwacji, orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną umożliwia dostosowanie zajęć rewalidacyjnych, metod pracy oraz form wsparcia do indywidualnych potrzeb dziecka.

przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych gniezno wielkopolska przedszkole z grupą integracyjną terapeutyczną gniezno wielkopolska okolice lista ranking przedszkoli dla dzieci niepełnosprawnych wielkopolska gniezno


 

Czy zapisanie dziecka z Zespołem Aspergera do grupy terapeutycznej będzie odpowiadało potrzebie kształcenia specjalnego?

Dzieci z Zespołem Aspergera, które są przyjmowane do przedszkola mają określony indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) odpowiadający potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli wychowania przedszkolnego, terapeutów i nauczycieli wspomagających codzienna praca z uczniem posiadającym orzeczenie podnosi proces kształcenia ucznia i jego ogólnej oceny poziomu funkcjonowania . Grupa terapeutyczna w Przedszkolu Milenium powstała dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Afazją ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi i jednym z naszych atutów jest zindywidualizowane podejście terapeutyczne realizowanie o IPET. Wdrażając dzieci do grupy integracyjnej zawsze patrzymy na mocne strony dziecka i słabe strony dziecka. Dzięki temu stopniowo są one dołączane do większych grup i jeśli istnieje taka możliwość biorą udział w wydarzeniach przedszkola jak zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczki, spacery itp. Oczywiście w trudnych momentach pobytu w przedszkolu jest udzielania uczniowi pomoc (W sytuacjach trudnych nauczyciele wspierają dziecko poprzez wyciszenie oraz ćwiczenia relaksacyjne). Jeśli występują trudności ucznia w jedzeniu i istnieją potrzeby wynikające z dostosowania odpowiedniego menu jest możliwość przygotowania innego wyżywienia. Zobacz przykładowy jadłospis naszych przedszkolaków.

Przedszkole przyjmuje dzieci także ze Spektrum Autyzmu, Zespołem Downa, Afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zobacz dlaczego warto zapisać dziecko do naszego prywatnego przedszkola i przeczytaj więcej o naszej placówce.

 

Zadzwoń

61 4245007