Metody pracy z dziećmi w Przedszkolu Milenium w Gnieźnie

Nasze przedszkole  tak  jak wszystkie placówki państwowe, podczas codziennych zajęć z dziećmi realizuje obowiązkową i określoną przez MEN podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wyróżnia nas natomiast to, że:
  • realizowane treści podstawy przeplatamy ciekawymi metodami pracy,
  • dbamy, aby dzieci uczyły się i rozwijały swój umysł podczas zabawy, ponieważ to jest główna
      forma aktywności w tej grupie wiekowej.

logopeda dla dzieci gniezno przedszkole milenium terapia logopedyczna   metoda montessori pedagogika przedszkole w gnieźnie   gimnastyka ćwiczenia wychowanie fizyczne dla dzieci gniezno przedszkole sala gimnastyczna   integracja sensoryczna terapia przedszkole milenium gniezno

Metody pracy w przedszkolu ogólnodostępnym z grupą dla dzieci z niepełnosprawnością

Pedagogika M. Montessori:

Założeniem tej metody jest to, że dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność - przy współpracy z nauczycielami, ćwiczą też dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań i pracują podczas zajęć według własnego tempa i możliwości.
Metody Montessori dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, duchowego, kulturowego oraz społecznego; wspierają jego spontaniczną i twórczą aktywność  oraz sprawiają, że dziecko poznaje - przy pomocy zmysłów otaczający świat.

Globalne czytanie:

Nauka czytania tą metodą polega na rozpoznawaniu słów po ich ogólnej strukturze. Im większym zasobem słów rozpoznawanych całościowo dysponuje dziecko, tym szybciej czyta. Jednak, aby mogło tego dokonać, powinno wielokrotnie widzieć napis, słyszeć brzmienie i rozumieć jego sens. Dziecko musi napotykać wprowadzane wyrazy w różnych sytuacjach zabawowych, najlepiej ruchowych, a warunkiem ich zapamiętania jest wielokrotna powtarzalność tego słowa. Czytanie globalne można z dobrymi efektami rozpoczynać już od pierwszego roku życia dziecka. We wstępnym etapie należy wprowadzać najbliższe dzieciom rzeczowniki, tzn. ich imiona, zabawki, części ciała. Im więcej dzieci zapamiętają, tym lepszy będzie ich start w prawdziwe czytanie.
(Więcej informacji w artykule dyrektor przedszkola, dr Iwony Gawreckiej: Trzylatek czyta – studium przypadku)

Ruch Rozwijający (Weronika Sherborne):

Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych społecznych i poznawczych. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii.

Kinezjologia edukacyjna - Gimnastyka mózgu (P. Dennisona):

Ta metoda polega na wykonywaniu określonych ruchów – ćwiczeń (np. leniwe ósemki), które wpływają na integrację pracy obu półkul mózgowych. Jeśli półkule harmonijnie współpracują to dzieci z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę i umiejętności.

Efekty regularnie stosowanej Gimnastyki Mózgu to m.in.:
• poprawa koncentracji uwagi,
• poprawa koordynacji i sprawność widzenia, słuchania i myślenia,
• szybsza gotowość do wykonywania zadań i uczenia się,
• szybsze i efektywniejsze zapamiętywanie,
• poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• poprawa umiejętności wysławiania się, rozumienia poleceń,
• zwiększanie zdolności manualnych,
• synchronizacja współpracy obu półkul mózgowych.

Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

Metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Zgodnie z zasadą tej metody nauczania, najlepszym sposobem poznania matematyki są osobiste doświadczenia dziecka. W zależności od grupy wiekowej podopieczni maja mozliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych między innymi takimi zabawami, środkami dydaktycznymi jak: liczbowe domina, patyczki, klocki Dienesa, historyjki obrazkowe, zegary, gry planszowe, puzzle cyfrowo-obrazkowe, klocki do układania rytmów itp.
 
Metoda pedagogiki zabawy (Klanza):

Głównym celem tej metody jest wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju. Wszelkich pomysłów na zajęcia i nowe koncepcje dostarcza Pedagogika Zabawy, w której przy użyciu prostych form, metod i pomocy można przygotować bardzo ciekawe i bogate zajęcia nastawione na rozwój jednostki i jej działalnośc twórczą. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi. 

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss:

Istotą tej metody jest chęć przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez "aktywne słuchanie" dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Polega ona na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy ruchowe są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestnictwa w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych gniezno wielkopolska   przedszkole dla dzieci zespół downa aspergera autyzm   jakie przedszkole dla dzieci z zespołem downa aspergera autyzmem   przedszkole dla autystów gniezno wielkopolska kłecko okolice

Metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością

W naszej grupie dla dzieci z niepełnosprawnością pracujemy z dziećmi, stosując różne metody terapii. Ich szereg wspomaga rozwój osób z autyzmem, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera i różnymi trudnościami rozwojowymi. Wykorzystujemy następujące metod i ich elementy:

Metoda Integracji Sensorycznej:

Prawidłowe funkcjonowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym w dużej mierze zależy od ogólnego rozwoju psychoruchowego. W przypadku dzieci z autyzmem mogą występować liczne zaburzenia integracji sensorycznej. Dzieci te mogą charakteryzować się nadwrażliwością na różne bodźce lub być podwrażliwe i nie reagować na określone sensoryzmy. Praca tą metodą z dziećmi z autyzmem będzie dawało okazję do nauki rejestracji oraz modulowania doznań zmysłowych, które mają wpływ na poziom pobudzenia oraz odczuwane emocje, w konsekwencji edukację.

Terapia behawioralna:

Celem terapii jest rozwijanie zachowań deficytowych, na przykład zabawy tematycznej czy prawidłowej mowy, które są pożądane i prawidłowe. Kolejnym ważnym celem jest redukcja zachowań niepożądanych przy stosowaniu wzmocnień, technik rozwijających pozytywne zachowania i umiejętności.

Metody komunikacji pozawerbalnej:

Plany dnia, zajęć oparte na konkretach, zdjęciach, piktogramach. Celem tej metody jest zobrazowanie dziecku czynności, zajęć, w których będzie uczestniczyło.

Metoda Dobrego Startu:

Celem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, a także kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda Dobrego Startu kształci także zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi.

Trening Umiejętności Społecznych:

Ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

Terapia logopedyczna:

Na podstawie wywiadu, obserwacji oraz testów, logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania funkcji komunikacyjnych.

Terapia Ręki:

Jej celem jest rozwijanie motoryki małej, zdolności manualnych dziecka, poprawa ruchów precyzyjnych.

Terapia Metodą Tomatisa:

Tomatis to terapia słuchowa mająca na celu poprawę komunikacji i przetwarzania sensorycznego.

Dogoterapia:

Wykorzystuje interakcje z psami do wspierania emocjonalnego i społecznego rozwoju.

Alpakoterapia:

Wykorzystuje interakcje z alpakami do poprawy samopoczucia i wspierania leczenia osób z zaburzeniami i potrzebami specjalnymi, takimi jak autyzm czy depresja, oferując korzyści emocjonalne i społeczne.

Mówik:

Mówik to interaktywna aplikacja edukacyjna zaprojektowana do wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami mowy lub trudnościami w nauce języka, poprzez zabawne i angażujące ćwiczenia oraz gry językowe.

 

 

Zadzwoń

61 4245007